52f52e28b22fe

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w  Czchowie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) informuje, iż z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ww. ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557)

W związku z powyższym od dnia 15 maja 2014 r. będzie można ubiegać się o zasiłek dla opiekuna na zasadach wyszczególnionych poniżej. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 

  • za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. Zasiłek dla opiekuna za w/w okres przysługuje wraz z ustawowymi odsetkami. 
  • od dnia 15 maja 2014 r. jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
    Warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.: 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
opiekun nie sprawował opieki nad osobą wymagającą opieki,
opiekun podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 15 września 2014 r.
Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia 15 maja 2014 r., przeprowadza się wywiad środowiskowy, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Za osoby pobierające zasiłek nie podlegające ubezpieczeniom z innego tytułu będą dodatkowo opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Takie osoby będą również podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawą opłacania składek będzie kwota zasiłku dla opiekuna

Do wniosku należy przedłożyć dokumenty:
dowody osobiste opiekuna i osoby wymagającej opieki,
akt zgonu osoby wymagającej opieki,
orzeczenie o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie od 01.07.2013 r. do dnia złożenia wniosku (jeżeli dotyczy),
zaświadczenie z KRUS o podleganiu bądź nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym,
dokumenty potwierdzające zatrudnienie współmałżonka lub innego członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli dotyczy),
zaświadczenie potwierdzające wyrejestrowanie z urzędu pracy osób, które od dnia 01.07. 2013 r. były zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy – nie dotyczy osób które ubiegają się o wypłatę zasiłku tylko za okres od 01.07.2013 r. do 14.05.2014 r.,
oświadczenia i dokumenty osób spokrewnionych w I stopniu z osobą niepełnosprawną (dzieci) potwierdzające brak/niemożność sprawowania opieki - w przypadku ubiegania się o zasiłek dla opiekuna przez osoby spokrewnione w dalszym stopniu (wnukowie).

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, dlatego w razie wątpliwości organ ustalający prawo do zasiłku dla opiekuna może zażądać innych dokumentów celem ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna.

Druki wniosków o ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie oraz na stronie internetowej: www.mops.czchow.pl

Pobierz Wniosek o zasiłek dla opiekuna 

 

Poprawiony ( piątek, 23 maja 2014 05:50 )