Informacje i ogłoszenia

Projekt „Małopolska Niania 2.0"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20140-2020, ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0".

Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców dzieci w wieku do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane będą od 8 lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:

Poprawiony ( czwartek, 13 sierpnia 2020 13:10 )

Więcej…

 

Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie

Zarządzenie Nr I/4/2020

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czchowie

z dnia 24.07.2020 r.

w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/299/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 r., zarządzam się co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę
w 2020 r.:

  • 14 sierpnia 2020 r. za dzień 15 sierpnia 2020 r. (sobota),

  • 24 grudnia 2020 r. za dzień 26 grudnia 2020 r. (sobota).

§ 2.

W dniach 14 sierpnia 2020 r. oraz 24 grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czchowie będzie nieczynny dla interesantów.

§ 3.

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

INFORMACJA dotycząca świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

INFORMACJA
dotycząca świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, iż drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 od dnia 1 lipca.

Natomiast od dnia 1 sierpnia przyjmowane są wnioski w formie papierowej w siedzibie MOPS w Czchowie, ul. Szkolna 1 pok. nr 3.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii osobiste złożenie wniosku możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty pod nr telefonu 14 66 36 565 w. 22

Wizyta w Ośrodku odbywa się przy zastosowaniu reżimu sanitarnego (zakrycie ust i nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk)

Przyjmowane są tylko wnioski kompletne i uzupełnione – nie ma możliwości uzupełnienia wniosku na miejscu.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 wynosi 900,00 zł.

Więcej…

 

WAŻNE! Pomoc dla osób niepełnosprawnych - gdzie i jak złożyć wniosek?

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pllub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Wnioski poprzez SOW– bez wychodzenia z domu!

Poprawiony ( środa, 03 czerwca 2020 13:32 )

Więcej…

 

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Logo akcjiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne przeszkody oraz problemy uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Poprawiony ( środa, 03 czerwca 2020 13:30 )

Więcej…

 

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa - poradnik PDF.

 

Komunikat dot. kwarantanny

P.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, że osoby przebywające w obowiązkowej kwarantannie i izolacji domowej zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, nie mogące liczyć na pomoc osób najbliższych, sąsiadów, znajomych (w szczególności osoby samotne, chore, niepełnosprawne) mają możliwość skorzystania z pomocy tut. Ośrodka.

Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 15:00 pod nr tel. (014) 663-65-65

 

P.o. Kierownik MOPS Czchów

Marzena Potoczek

 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 10