Czchów dnia 01.04.2014r.

Nasz znak : MOPSiŚR.271.1.2014

ZAWIADOMIENIE O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: „Jesteśmy najlepsi” – MOPSiŚR w Czchowie etap I” - zadanie 2

 

 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie, zgodnie z art 181 ust 2 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U z 2013r. poz 907 z późn. zm.) informuje, iż uznał zasadność informacji przekazanej w dniu 01.04.2014r. przez Pracownię Psychologiczno- Pedagogiczną PROGRESS.

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający zaniechał dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: „Jesteśmy najlepsi” – MOPSiŚR w Czchowie etap I” polegających na zweryfikowaniu czy wykonawca odebrał pismo dotyczące złożenia wyjaśnień do złożonej oferty na zadanie nr 2 tj. Przeprowadzenie terapii psychologicznej dla Uczestników Projektu.

Zgodnie z art. 181 ust. 2 p.z.p. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania czynności zaniechanej tj. sprawdzenia czy i w jakim terminie pismo o wyjaśnienia zostało odebrane przez oferentów.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zaniechał czynności o której mowa powyżej, co uniemożliwiło złożenie stosowanych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W obecnej sytuacji, zachodzą przesłanki do dokonania zaniechanej czynności na podstawie art. 181 ust. 2 p.z.p., w związku z powyższym istnieje konieczność ponownej oceny ofert złożonych na zadanie 2 oraz wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia w/w zadania.

Poprawiony ( wtorek, 01 kwietnia 2014 12:31 )