naglowek

 

Nasz znak : MOPSiSR-271/4/3/2013

Czchów dnia 13.08.2013r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego „Jesteśmy najlepsi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – MOPSiŚR w Czchowie część IV"


Najkorzystniejszą ofertę:
1. dla zadania nr 1 kurs „Spawanie metodą TIG": 6.600,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) złożył: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie Ośrodek Kształcenia Zawodowego zs. w Tarnowie, ul. Bema 16, 33-100 Tarnów
2. dla zadania nr 2 kurs: „Języka angielskiego": 1.400,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) złożył: Big Ben School of English, ul. Głowackiego 35, 32-800 Brzesko


Umowy w sprawie zamówienia zostaną zwarta po dniu 18.08.2013.

 

 

Załączniki:

  1. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawiony ( poniedziałek, 31 marca 2014 06:43 )