Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie ogłasza konkurs na stanowisko Pracownik socjalny w projekcie systemowym pn. "Jesteśmy najlepsi" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu panstwa.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (określone w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
  • obsługa komputera.
 2.  Wymagania dodatkowe:
  • znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • znajomość dokumentów programowych dotyczących realizacji PO KL,
  • udział w realizowanych projektach PO KL , wolontariat,
  • znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej,
  • umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej Klientów pomocy społecznej,
  • mile widziane doświadczenie w pracy pracownika socjalnego.
 3. Preferowane cechy osobowości kandydata:
  • komunikatywność,
  • kreatywność,
  • odporność na stres,
  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • umiejętność pracy w zespole.
 4. Zakres wykonywanych zadań:
  • realizacja projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie POKL,
  • opracowanie Programu Aktywności Lokalnej,
  • rekrutacja uczestników do projektu,
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
  • przygotowanie dokumentów na potrzeby rozliczenia projektu, (Kwartalne Wnioski beneficjenta o płatność)
  • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych działań w projekcie (m. in umowy zlecenie, programy zajęć, listy obecności, sprawozdania itp)
  • obsługa administracyjna projektu,
  • prowadzenie korespondencji z WUP Kraków oraz Partnerami Projektu
  • archiwizacja dokumentów,
  • podejmowanie działań w zakresie promocji i informacji o źródłach finansowania Projektu,
  • wykonywanie innych zadań zgodnie z zaleceniami pracodawcy.
 5. Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny i CV,
  • dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • ewentualne referencje
  • oświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".
 6.  Forma i termin składania ofert:
  • Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie ul. Szkolna 1 32-860 Czchów w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres Ośrodka (jak wyżej) z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego ds. realizacji projektu systemowego POKL pn. „Jesteśmy Najlepsi" w terminie od dnia 21 maja2013 r. do godziny 900 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MOPSiŚR w Czchowie ). Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Postanowienia końcowe
  • złożenie aplikacji nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
  • pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami, spełniającymi wymogi formalne,
  • wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  • po wyborze osoby na stanowisko pracy zostaną uzgodnione szczegółowe warunki podpisania umowy o pracę,
  •  stanowisko pracownika socjalnego jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego,
 8. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mops.czchow.pl oraz na tablicy informacyjnej.

Poprawiony ( wtorek, 07 maja 2013 16:00 )