ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZCHÓW

UWAGA – PRZEMOC W RODZINIE

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie: zwana także potocznie przemocą domową,
to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażając te osoby, w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

Jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

Siły są nierównomierne – w relacji, jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, sprawca silniejszy.

Narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np.: prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

Powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

Jeśli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną (art. 207 kk), za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy – 5 lat.

Jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem lub jeśli osoba pokrzywdzona targnie się na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 – 12 lat.

Przestępstwo znęcania się, jest przestępstwem ściganym z urzędu czyli do wszczęcia postępowania karnego, osoba pokrzywdzona nie musi osobiście składać zawiadomienia o przestępstwie. Jeżeli policja posiada informacje wskazujące na to, że w domu stosowana jest przemoc lub zostanie zawiadomiona przez sąsiadów, lekarza, organizacje, do której osoba pokrzywdzona zgłosiła się o pomoc, może i powinna wszcząć postępowanie.

Sprawcy przemocy domowej pozostają często bezkarni nawet gdy ich ofiary odnoszą poważne obrażenia. Żmudna, długotrwała procedura i brak zrozumienia ze strony organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości sprawiają, że osoby doświadczające przemocy nie szukają pomocy w instytucjach i rezygnują z dochodzenia sprawiedliwości.

Dlatego tak ważne jest, aby członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi i inni ludzie, nie pozostali obojętni, żeby chcieli pomóc i wiedzieli jak mogą skutecznie pomóc. Pomoc i ewentualne zgłoszenie na policję o zaobserwowanej przemocy, może być punktem zwrotnym dla osoby jej doświadczającej do uwolnienia się z krzywdzącego związku.

W następnym artykule czytajcie o rodzajach przemocy.

Małgorzata Szczepańska

psycholog