Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy (TOIKiWOP)

Tarnów Mościce, ul. Szarych Szeregów 1

W ramach realizacji zadań specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie tarnowski ośrodek podejmuje specjalistyczne działania pomocowe skierowane do osób doświadczających przemocy.

 Pomoc można uzyskać w kontakcie telefonicznym lub osobistym. Placówka oferuje swe usługi klientom ambulatoryjnym oraz dysponuje 20 miejscami całodobowego pobytu udzielanego na zasadzie tymczasowego schronienia
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i/lub życia.

Jako realizator zadań administracji rządowej, jest miejscem pobytu całodobowego o zasięgu ogólnopolskim. Ze schronienia w niniejszej placówce mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowiu lub życiu klienta, jak
i innych osób przebywających w Ośrodku.

Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny i dobrowolny. Klienci przyjmowani są
w wyniku interwencji Policji, po osobistym zgłoszeniu- w uzgodnieniu z Zespołami Interdyscyplinarnymi lub innymi instytucjami np. ośrodkami pomocy społecznej, na okres do 3 miesięcy, jednak w uzasadnionych przypadkach czas pobytu może być przedłużony.

Niezbędnym warunkiem udzielenia schronienia jest posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, zawierającego adnotacje, iż stan zdrowia pozwala na całodobowy pobyt w TOIKiWOP.

Po przyjęciu do Ośrodka obowiązuje 14-dniowy okres diagnostyczny, określający sytuację klienta, sprawdzający czy klient kwalifikuje się do dalszego pobytu, a także określający kierunki pracy nad zmianą sytuacji klienta. (działania formalno-prawne, terapeutyczne, socjalno-bytowe i inne)

Więcej informacji na temat OIKiWOP uzyskać można w MOPS w Czchowie

Kierownik MOPS

Sobczyk Katarzyna