Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 86776-2014 z dnia 2014-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czchów
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 form wsparcia w celu rozwoju osobistego dla 24 uczestników projektu, którzy spełnili wymogi określone we wniosku o dofinansowanie projektu PO KL na lata 2013 - 2014 Zadanie 1 Przeprowadzenie...
Termin składania ofert: 2014-03-24


Czchów: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: Jesteśmy najlepsi - MOPSiŚR w Czchowie etap I
Numer ogłoszenia: 122984 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86776 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów, woj. małopolskie, tel. 14 663 65 65, faks 14 663 65 65.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: Jesteśmy najlepsi - MOPSiŚR w Czchowie etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 form wsparcia w celu rozwoju osobistego dla 24 uczestników projektu, którzy spełnili wymogi określone we wniosku o dofinansowanie projektu PO KL na lata 2013 - 2014 Zadanie 1 Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla Uczestników Projektu Zadanie 2 Przeprowadzenie terapii psychologicznej Uczestników Projektu Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla Uczestników Projektu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Anna Pawlik INGO, Os. Słoneczne 7/29, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2352,00

  • Oferta z najniższą ceną: 2352,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3960,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przeprowadzenie terapii psychologicznej Uczestników Projektu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pracownia Psychologiczno Pedagogiczna PROGERSS Magdalena Dudzik, Rynek 12/7, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2184,00

  • Oferta z najniższą ceną: 2184,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3960,00

  • Waluta: PLN.