0010214046g-565x849Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2015 poz. 1238) w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 tj. od dnia 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r. będzie obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości:

 

 

 • 674,00 z ł miesięcznie na osobę w rodzinie,
 • 764,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. 

   Podwyższone zostały kwoty świadczeń rodzinnych:

Zasiłek rodzinny:

 • 89,00 zł - na dziecko do 5 lat,

 • 118,00 zł - na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

 • 129,00 zł - na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego::

 • 185,00 zł -z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

 • 90,00 zł – z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

 • 80,00 zł – z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

 • 100,00 zł – z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

 • 105,00 zł – z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej,

 • 63,00 zł - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej.

Pozostałe kwoty świadczeń rodzinnych nie ulegają zmianie.

Poprawiony ( piątek, 21 października 2016 06:56 )