W związku ze zbliżającym się końcem okresu zasiłkowego (okresu na jaki zostały przyznane świadczenia rodzinne) tj. 31 października 2015 roku, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 przyjmowane będą w budynku MOPS w Czchowie, ul. Szkolna 1 codziennie

począwszy od 01.09.2015 r.
w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. 8:00 do 12:00 w środę w godz. od 11:00 do 15:00

Informujemy również, że jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, zasiłek rodzinny przysługujący za miesiąc listopad wypłacony zostanie do dnia 30 listopada. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, zasiłek rodzinny przysługujący za miesiąc październik i listopad wypłacony zostanie do dnia 31 grudnia.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy (tj. od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.).

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego i dodatków przysługujących za miesiące wrzesień i październik 2015 r. na dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych jest dostarczenie do 10 września 2015 r. stosownych zaświadczeń ze szkół.

Podstawowymi dokumentami jakie należy dołączyć do wniosku są:

  • zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 2014 oraz PIT-y 11, 40, 36, 37;

  • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014 oraz PIT 28;

  • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2014;

  • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014;

  • akty urodzeń dzieci lub dowody osobiste;

  • nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za rok 2014;

  • w przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 r. i 2015 r. z tytułu podjęcia zatrudnienia, zmiany zatrudnienia, założenia własnej działalności gospodarczej, zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, uzyskanie emerytury lub renty - umowy o pracę, decyzje przyznające emeryturę lub rentę, zaświadczenie o dochodzie netto za drugi miesiąc od zawarcia umowy) - jeśli zmiany te nie zostały wcześniej zgłoszone do MOPS;

  • w przypadku zameldowania na pobyt stały przez jednego z małżonków na terenie innej gminy - zaświadczenie z właściwego organu o nie złożeniu wniosku o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016;

  • zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej

  • wyrok Sądu dotyczący ustalenia wysokości zasądzonych alimentów oraz orzekający rozwód.

Kryterium dochodowe obowiązujące w okresie zasiłkowym 2015/2016 oraz wysokość świadczeń rodzinnych zostaną umieszczone na stronie internetowej MOPS w Czchowie (www.mops.czchow.pl) po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2014 r. zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS do końca września 2015 r.

Poprawiony ( wtorek, 08 września 2015 06:18 )