INFORMACJA
dotycząca świadczeń rodzinnych

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019r. w budynku MOPS w Czchowie, ul. Szkolna 1 pok. nr 4 codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przyjmowane są tylko wnioski kompletne i uzupełnione

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18. roku życia
2) nauki w szkole, jednakże nie dłużnej niż do ukończenia 21. roku życia
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

    Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia – w formie papierowej, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Podstawowymi dokumentami jakie należy dołączyć do wniosku są:
PIT-y  za rok 2018  - PIT 8C, PIT 28, PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 39, PIT 40, PIT/ZG, PIT 11,
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2018 ;
nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2018;
w przypadku uzyskania dochodu w roku 2018 r. i 2019 r. z tytułu min. podjęcia zatrudnienia, zmiany zatrudnienia, założenia własnej działalności gospodarczej, zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, uzyskania emerytury lub renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego - umowy o pracę, decyzje przyznające emeryturę lub rentę, zaświadczenie o dochodzie netto za drugi miesiąc  - jeśli zmiany te nie zostały wcześniej zgłoszone do MOPS;
wyrok Sądu dotyczący ustalenia wysokości zasądzonych alimentów oraz orzekający rozwód.

Do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanego świadczenia wychowawczego, świadczeń z programu „Dobry Start”, jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2019 r. („trzynasta emerytura”)

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2018 r. zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS do końca września 2019 r.

z up. Burmistrza
mgr Marzena Potoczek

p.o. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie

Poprawiony ( środa, 17 lipca 2019 08:05 )