top-psnm

Projekt "Pomoc szyta na miarę" jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko” www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 200 osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym 145 uczestnikom wzrosną umiejętności społeczne, 80 umiejętności zawodowe, a 60 praktyczne.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

  • ocena umiejętności społecznych i zawodowych,
  • indywidualne wsparcie trenera aktywności, psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy,
  • indywidualne i grupowe treningi umiejętności społecznych z usługą mieszkalnictwa chronionego,
  • pomoc w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia,
  • indywidualne treningi umiejętności praktycznych na realnych stanowiskach pracy,
  • możliwość realizacji szkolenia zawodowego,
  • możliwość realizacji stażu,
  • indywidualne wsparcie specjalistyczne o charakterze terapeutycznym – według potrzeb,
  • poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe oraz warsztaty tematyczne dla osób z otoczenia uczestników projektu.

Efektem udziału w projekcie będzie zwiększenie umiejętności społecznych i zawodowych prowadzące do uzyskania większej życiowej autonomii, pewności siebie i swoich umiejętności, decyzyjności  oraz doświadczenia poprawy w funkcjonowaniu w życiu codziennym, w tym zamieszkanie w mieszkaniu chronionym, podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

Wartość projektu: 3 717 741,29 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 3 531 456,09 zł.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko".
Projekt "Pomoc szyta na miarę!"
30-003 Kraków,
ul. Lubelska 21/21;
tel.: 12 341 46 43, 797 700 202

ChSON "Ognisko" posiada status organizacji pożytku publicznego. Przekazując na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego, wspieracie Państwo nasze działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. KRS nr 0000122277

Poprawiony ( poniedziałek, 27 sierpnia 2018 12:27 )