Zarządzenie Nr 2/2014 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie w 2014roku.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012r (Dz. U. z 2012 poz. 1110.), zgodnie z § 4 ust 1 Regulaminu Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2012 Kierownika MOPSiŚR w Czchowie z dnia 16-04-2012r. oraz zgodnie z statutem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie - § 8 ust 1 pkt 1 , stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 roku zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Ustalam dzień 2 maja 2014r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie
w zamian za święto przypadające w dniu 3 maja 2014r. (sobota).

2. Ustalam dzień 10 listopada 2014r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych
w Czchowie w zamian za święto przypadające w dniu 1 listopada 2014r. (sobota).

§ 2

W dniach 2 maja 2014r. oraz 10 listopada 2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie będzie nieczynny dla interesantów.

§ 3

Zobowiązuje się pracownika obsługującego sprawy kadrowe do zapoznania z treścią zarządzenia pracowników MOPSiŚR oraz zamieszczenia informacji na stronie internetowej i tablicach informacyjnych MOPSiŚR.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Poprawiony ( wtorek, 14 kwietnia 2015 11:53 )