Zarząd Powiatu zatwierdził podział środków jakimi dysponuje PCPR w Brzesku na potrzeby wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym. Większe środki z PFRON pozwoliły na rozszerzenie oferowanej pomocy, zwiększenie kwot przyznawanego wsparcia. Pomoc dotyczy zarówno dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego jak i min. likwidacji barier architektonicznych w domach. Wszystkich zainteresowany prosimy o kontakt z PCPR w Brzesku lub Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku. W załączeniu krótka informacja o kryteriach udzielania pomocy.” -Jarosław Gurgul – członek Zarządu Powiatu.

 Załącznik: Formy pomocy dla osób niepełnosprawnych.

  1. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 a. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy)

 Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

 

 • Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/grupę inwalidzką;

 • Dochód na osobę nie może przekraczać 1 793,38 zł;

 • Dochód na osobę w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczać kwoty: 2 33,39 zł

 • Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wynosi:

968 zł – stopień znaczny i dzieci

897 zł – stopień umiarkowany

825 zł – stopień lekki

646 zł – opiekun i ZPCH

 b. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy)

 Organizacja sportu jest formą aktywności człowieka mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Przez organizację kultury należy rozumieć działalność kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury. Rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Natomiast w zakres pojęcia turystyka wchodzą impreza turystyczna i wycieczka. Impreza turystyczna to, co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo, jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Wycieczka z kolei jest to rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.

 O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem;

- nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.

c. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy)

 Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakość życia i integracji społecznej.

 

 • Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/grupę inwalidzką;

 • Dochód na osobę nie może przekraczać 1 793,38 zł;

 • Dochód na osobę w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczać kwoty: 2 33,39 zł;

 • Wysokość dofinansowania w ubiegłym roku wynosiła do 100% limitu NIŻ

 • W ramach zadania można ubiegać się o dofinansowanie m.in. pieluchomajtek, aparatów słuchowych, protez, kul, balkoników, wózków inwalidzkich.

d. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy)

 Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Natomiast przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

 •  Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/grupę inwalidzką;
 • Przedmioty, które mogą być objęte dofinansowaniem to m.in.: łóżko rehabilitacyjne, pralka automatyczna, kuchnia elektryczna, kuchenka mikrofalowa.

 • W ramach likwidacji barier architektonicznych można ubiegać się o dofinansowanie m.in. budowy podjazdu, likwidacje barier w łazience, pokoju, w którym przebywa wnioskodawca.

 • Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: całkowity koszt zadania, stopień i rodzaj niepełnosprawności, warunki mieszkaniowe określane podczas wizji lokalnej (dot. barier architektonicznych), sytuacje zawodowa, prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, średni dochód na członka rodziny, deklarowany udział własny, wcześniejsze korzystanie ze środków PFRON.

 Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko tel. 14- 66-300-31

 2. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych

a) wydatki na instrumenty oraz usługi rynku pracy (art. 11 ustawy)

 Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać na zasadach określonych dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy takich jak: szkolenia, staże prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

b) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (art.12 a ustawy)

 Osoba niepełnosprawna może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzyma środków publicznych na ten cel.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663 05 46, 14 663 05 22, 14 686 36 44

Poprawiony ( poniedziałek, 21 maja 2012 06:36 )