Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu do naboru nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818 t.j. z dnia 2020.05.07) ogłasza otwarty nabór na partnera projektu "Lepsze jutro”" na okres od 01.12.2020 r. do 31.05.2023 r.

szczegóły na stronie BIP - kliknij tutaj.

Poprawiony ( poniedziałek, 18 maja 2020 11:30 )