zywnosc  W połowie lutego 2015 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie podpisał z Bankiem Żywności w Krakowie umowę na przekazanie gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2014. Program ten zastąpił dotychczasowy Program Europejskiej Pomocy Żywnościowej (PEAD), który realizowany był w Polsce, także przez Bank Żywności w Krakowie od 2004r. do grudnia 2013r. Celem programu FEAD jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyczynianie się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.

 

    Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Instytucją Pośredniczącą - Agencja Rynku Rolnego. Do realizacji PO PŻ w latach 2014-2015 zostały wybrane cztery organizacje pozarządowe Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Pomoc żywnościowa mogła być przekazywana osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.:

  • 813 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
  • 684 zł - dla osoby w rodzinie.

W miesiącu lutym pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie rozdali paczki żywnościowe składające się z 5 produktów (mleko UHT, cukier, olej, makaron świderki oraz konserwa mięsna). Pomocą objęto ponad 416 osób – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Żywność trafiła do osób najbardziej potrzebujących.

Kierownik MOPSiŚR w Czchowie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu ( udostępnienie magazynu, organizacja transportu, użyczenie auta) i w sprawnym przeprowadzeniu „akcji rozdawania żywności" dla mieszkańców Naszej Gminy, która ze względu na krótki termin realizacji wymagała bardzo sprawnego działania.

Kierownik MOPSiŚR Sobczyk Katarzyna

Poprawiony ( poniedziałek, 23 lutego 2015 13:56 )