KAPITAL LUDZKI logo      Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie zaprasza Przedsiębiorców oraz Instytucje Publiczne z terenu gminy Czchów do składania wniosków o organizację stażu zawodowego dla uczestników projektu pn „Jesteśmy najlepsi", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1, POKL.Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewiduje się organizację stażu na terenie gminy Czchów dla 3 osób w okresie od 01.09.2014 do 30.11.2014r. 

Aby ubiegać się o organizację stażu należy dostarczyć do MOPSiŚR następujące dokumenty:

• Wniosek o organizację stażu;
• Program stażu;
• Kserokopie dokumentów potwierdzających formę prawną funkcjonowania Organizatora (w przypadku Organizatora działającego w formie spółki cywilnej należy dołączyć umowę spółki);
• Kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP;
• Kserokopię pełnomocnictwa do reprezentowania pracodawcy. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imieniai nazwiska do reprezentowania Organizatora w stosownym dokumencie rejestracyjnym;
• Oświadczenie organizatora.
W przypadku przedkładania kserokopii dokumentów wymagane jest potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem.

Pracodawcy zainteresowani organizacją stażu zawodowego proszeni są o wypełnienie wymaganych dokumentów i dostarczenie ich drogą pocztową lub osobiście do Biura Projektu tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów, pokój nr 1 do 11 sierpnia 2014r. Szczegółowych informacji udziela pani Magdalena Zając, pod nr tel. 14-66-36-565 wew. 26.

Potrzebne dokumenty mozna pobrać >>tutaj<<.

Poprawiony ( poniedziałek, 04 sierpnia 2014 06:09 )