Nasz znak : MOPSiSR.271.1.27.2014                                                         Czchów dnia 04.04.2014r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zmianami), Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje, iż w ponownej ocenie ofert dla zadania 2 została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: „Jesteśmy najlepsi” – MOPSiŚR w Czchowie etap I”

Najkorzystniejszą ofertę:

  1. dla zadania nr 2 Przeprowadzenie terapii psychologicznej Uczestników Projektu: 2.184,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100) złożyła: Pracownia Psychologiczno Pedagogiczna PROGERSS Magdalena Dudzik, Rynek 12/7, 33-300 Nowy Sącz

Umowy w sprawie zamówienia zostaną zwarta po dniu 09.04.2014r.

Uzasadnienie wyboru:

 

Najkorzystniejsza oferta spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak również uzyskała maksymalną ilość punktów przyznanych w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert – cena 100%

Nr zadania

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Punktacja przyznana ofercie

(kryterium: Cena)

Łączna punktacja przyznana ofercie przez członków komisji przetargowej

(kryterium: Cena)

 

2 

Przeprowadzenie terapii psychologicznej Uczestników Projektu

1

Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO EUROPA

ul. Szeroka 7/11a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

---

---

2

RAJOS ONSULTING, Rafał Stelmasik

ul. Norwida 1, 37-550 Radymno

83,49

250,47

4

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe APUS

Robert Meller

ul. Gruszowa 9, 42-20 Częstochowa

---

---

5

Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego

ul. Sucharskiego 11/48, 33-300 Nowy Sącz

58,77

176,31

6

LIDER Centrum kształcenia Elżbieta Kita

Roztoka Ryterska 44, 33-343 Rytro

---

---

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego zs w Tarnowie

ul. Bema 16, 33-100 Tarnów

55,15

165,45

8

Pracownia Psychologiczno Pedagogiczna PROGERSS

Magdalena Dudzik

Rynek 12/7, 33-300 Nowy Sącz

100,00

300,00

9

NETBI Dariusz Krzyszkowski

Sułków 326, 32-020 Wieliczka

---

---

10

Anna Pawlik INGO

Os. Słoneczne 7/29, 33-340 Stary Sącz

---

---

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje, że zostały odrzucone z postępowania przetargowego na zadanie 2 następujące oferty:

I. Oferta nr 1 na zadanie 2 złożona przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO EUROPA, ul. Szeroka 7/11a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

            Przyczyny odrzucenia: zgodnie z wezwaniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie znak: MOPSiŚR.271.1.1.2014 z dnia 25.03.2014r. do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie:

1. Zamawiający wymagał aby:

dla zad. 2 - osoby prowadzące posiadały odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. wykształcenie wyższe psychologiczne, oraz referencje od co najmniej trzech pracodawców lub wykształcenie wyższe psychologiczne i udokumentowane co najmniej 12 miesięcy pracy na stanowisku Psycholog

 

W przedstawionych przez Państwa dokumentach brak jest referencji dla personelu szkolącego jak również na zastępstwo do wykonywania zadania 2, od co najmniej trzech pracodawców lub udokumentowanie co najmniej 12 miesięcy pracy na stanowisku Psycholog – zadanie 2.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził (dla każdego zadania oddzielnie) przynajmniej 3 zajęcia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i przedstawi dokumenty o należytym wykonaniu usługi (np. referencje). Zamawiający uznaje za objęty przedmiotem zamówienia wsparcie, którego zakres był co najmniej taki, jak opisany przedmiotem zamówienia.

W przedstawionym przez Firmę wykazie usług (wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) brak jest jednej usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z referencjami.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO EUROPA w wyznaczonym terminie tj. 27.03.2014r. do godz. 10:00 nie złożyła wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W związku z powyższym Oferta nr 1 złożona przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO EUROPA, ul. Szeroka 7/11a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki została odrzucona z postępowania przetargowego ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. Oferta nr 4 na zadanie 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe APUS Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa

            Przyczyny odrzucenia: zgodnie z wezwaniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie znak: MOPSiŚR.271.1.4.2014 z dnia 25.03.2014r. do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie:

1. Zamawiający wymagał aby:

dla zad. 2 - osoby prowadzące posiadały odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. wykształcenie wyższe psychologiczne, oraz referencje od co najmniej trzech pracodawców lub wykształcenie wyższe psychologiczne i udokumentowane co najmniej 12 miesięcy pracy na stanowisku Psycholog

 

W przedstawionych przez Państwa dokumentach brak jest referencji dla przedstawionego personelu szkolącego jak również na zastępstwo do wykonywania zadania 2, od co najmniej trzech pracodawców lub udokumentowanie co najmniej 12 miesięcy pracy na stanowisku Psycholog – zadanie 2.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający wymaga aby w przypadku wynajmu sali lub sprzętu od innego podmiotu – Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przedstawionych przez Firmę dokumentach brak jest potwierdzenia podmiotu do wynajmu sali.

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe APUS Robert Meller w wyznaczonym terminie tj. 27.03.2014r. do godz. 10:00 nie złożyła wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W związku z powyższym Oferta nr 4 złożona dla zadania 2 przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe APUS Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa została odrzucona z postępowania przetargowego ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Oferta nr 6 na zadanie 2 złożona przez LIDER Centrum Kształcenia Elżbieta Kita, Roztoka Ryterska 44, 33-343 Rytro

            Przyczyny odrzucenia: zgodnie z wezwaniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie znak: MOPSiŚR.271.1.6.2014 z dnia 25.03.2014r. do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie:

1. Zamawiający wymagał aby:

dla zad. 2 - osoby prowadzące posiadały odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. wykształcenie wyższe psychologiczne, oraz referencje od co najmniej trzech pracodawców lub wykształcenie wyższe psychologiczne i udokumentowane co najmniej 12 miesięcy pracy na stanowisku Psycholog

 

W przedstawionych przez Państwa dokumentach brak jest kompletnych referencji dla personelu szkolącego tj. dla Pani Beaty Broszkiewicz (brak jednych referencji) do wykonywania zadania 2, od co najmniej trzech pracodawców lub udokumentowanie co najmniej 12 miesięcy pracy na stanowisku Psycholog – zadanie 2.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził (dla każdego zadania oddzielnie) przynajmniej 3 zajęcia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i przedstawi dokumenty o należytym wykonaniu usługi (np. referencje). Zamawiający uznaje za objęty przedmiotem zamówienia wsparcie, którego zakres był co najmniej taki, jak opisany przedmiotem zamówienia.

W przedstawionym przez Firmę wykazie usług dla zadania 2 (wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) brak jest jednej usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z referencjami.

LIDER Centrum Kształcenia Elżbieta Kita w wyznaczonym terminie tj. 27.03.2014r. do godz. 10:00 nie złożyła wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W związku z powyższym Oferta nr 6 złożona dla zadania 2 przez LIDER Centrum Kształcenia Elżbieta Kita, Roztoka Ryterska 44, 33-343 Rytro została odrzucona z postępowania przetargowego ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV. Oferta nr 9 na zadanie 2 złożona przez NETBI Dariusz Krzyszkowski, Sułków 326, 32-020 Wieliczka

            Przyczyny odrzucenia: zgodnie z wezwaniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie znak: MOPSiŚR.271.1.9.2014 z dnia 25.03.2014r. do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie:

1. Zamawiający wymagał aby:

dla zad. 2 - osoby prowadzące posiadały odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. wykształcenie wyższe psychologiczne, oraz referencje od co najmniej trzech pracodawców lub wykształcenie wyższe psychologiczne i udokumentowane co najmniej 12 miesięcy pracy na stanowisku Psycholog

 

W przedstawionych przez Państwa dokumentach brak jest referencji dla personelu szkolącego jak również na zastępstwo do wykonywania zadania 2, od co najmniej trzech pracodawców lub udokumentowanie co najmniej 12 miesięcy pracy na stanowisku Psycholog – zadanie 2.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził (dla każdego zadania oddzielnie) przynajmniej 3 zajęcia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i przedstawi dokumenty o należytym wykonaniu usługi (np. referencje). Zamawiający uznaje za objęty przedmiotem zamówienia wsparcie, którego zakres był co najmniej taki, jak opisany przedmiotem zamówienia.

W przedstawionym przez Firmę wykazie usług dla zadania 2 (wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) brak jest dwóch usług w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z referencjami.

NETBI Dariusz Krzyszkowski w wyznaczonym terminie tj. 27.03.2014r. do godz. 10:00 nie złożyła wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W związku z powyższym Oferta nr 9 złożona dla zadania 2 przez NETBI Dariusz Krzyszkowski, Sułków 326, 32-020 Wieliczka została odrzucona z postępowania przetargowego ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

V. Oferta nr 10 na zadanie 2 złożona przez Anna Pawlik INGO, Os. Słoneczne 7/29, 33-340 Stary Sącz

            Przyczyny odrzucenia: zgodnie z wezwaniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie znak: MOPSiŚR.271.1.10.2014 z dnia 25.03.2014r. do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie:

1. Zamawiający wymagał aby:

dla zad. 2 - osoby prowadzące posiadały odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. wykształcenie wyższe psychologiczne, oraz referencje od co najmniej trzech pracodawców lub wykształcenie wyższe psychologiczne i udokumentowane co najmniej 12 miesięcy pracy na stanowisku Psycholog

 

W przedstawionych przez Państwa dokumentach brak jest referencji dla personelu szkolącego jak również na zastępstwo, dla zad 2 dla Pani Anny Olszyńskiej dołączono tylko jedne referencje pozostały personel nie posiada wymaganych dokumentów tj. referencji od co najmniej trzech pracodawców lub udokumentowanie co najmniej 12 miesięcy pracy na stanowisku Psycholog – zadanie 2

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził (dla każdego zadania oddzielnie) przynajmniej 3 zajęcia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i przedstawi dokumenty o należytym wykonaniu usługi (np. referencje). Zamawiający uznaje za objęty przedmiotem zamówienia wsparcie, którego zakres był co najmniej taki, jak opisany przedmiotem zamówienia.

W przedstawionym przez Firmę wykazie usług dla zadania 2 (wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) brak jest jednej usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wraz z referencjami.

Anna Pawlik INGO w wyznaczonym terminie tj. 27.03.2014r. do godz. 10:00 złożyła wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty tylko na zadanie 1, natomiast na zadanie 2 nadal brak w/w dokumentów

W związku z powyższym Oferta nr 10 złożona na zadanie 2 przez Anna Pawlik INGO, Os. Słoneczne 7/29, 33-340 Stary Sącz została odrzucona z postępowania przetargowego ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje, że została wykluczona z postępowania przetargowego następująca oferta:

I. Oferta nr 9 na zadanie 2 złożona przez NETBI Dariusz Krzyszkowski, Sułków 326, 32-020 Wieliczka

Przyczyny wykluczenia: zgodnie z wezwaniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie znak: MOPSiŚR.271.1.9.2014 z dnia 25.03.2014r. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowanie o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

NETBI Dariusz Krzyszkowski w wyznaczonym terminie tj. 27.03.2014r. do godz. 10:00 nie złożyła uzupełnienia wymaganych dokumentów.

W związku z powyższym Wykonawca nie wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu dla zadania 2 - został wykluczony.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp. Oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą dla zadania 2

......................................................................... 

( podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Poprawiony ( poniedziałek, 07 kwietnia 2014 16:20 )