Czchów: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - MOPSiŚR w Czchowie część III
Numer ogłoszenia: 325234 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 287090 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów, woj. małopolskie, tel. 14 663 65 65, faks 14 663 65 65.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - MOPSiŚR w Czchowie część III.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie terapii psychologicznej dla 15 osób (w tym 5 mężczyzn i 10 kobiet) oraz 6 kursów specjalistycznych mających na celu umożliwienie powrotu, bądź też wejście na rynek pracy dla 20 osób (w tym 13 kobiet i 7 mężczyzn), które spełniły wymogi określone we wniosku o dofinansowanie projektu PO KL na lata 2013 - 2014 zadanie 1. kurs: Florystyka zadanie 2. kurs: Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych zadanie 3. kurs Języka angielskiego zadanie 4. kurs Opiekun osób starszych i dzieci zadanie 5. kurs Spawanie metodą TIG zadanie 6. kurs Prawo jazdy kat. B zadanie 7. Terapia psychologiczna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1
Nazwa: kurs: Florystyka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta, ul. I Brygady 22/22, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 5850,00
• Oferta z najniższą ceną: 5850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7740,00
Waluta: PLN.


Część NR: 2
Nazwa: kurs: Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• LITWIŃSKI TRANSPORT-SPRZĘT-BUDOWNICTWO, Tęgoborze 160, 33-312 Tęgoborze, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 4200,00
• Oferta z najniższą ceną: 4200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9418,86
• Waluta: PLN.


Część NR: 4
Nazwa: kurs: Opiekun osób starszych i dzieci
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego Jolanta Reichel, ul. Sucharskiego 11/48, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 6078,00
• Oferta z najniższą ceną: 6078,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7332,60
• Waluta: PLN.


Część NR: 6
Nazwa: kurs Prawo jazdy kat. B
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Ośrodek Szkolenia Kierowców SOWA Teresa Sowa, Tymowa 99, 32-863 Tymowa, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 1093,00
• Oferta z najniższą ceną: 1093,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1500,00
• Waluta: PLN.


Część NR: 7
Nazwa: Terapia psychologiczna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Pracownia Psychologiczno- Pedagogiczna PROGRESS Magdalena Dudzik, ul. Rynek 12/7, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5850,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 3030,00
• Oferta z najniższą ceną: 3030,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5400,00
• Waluta: PLN.

Poprawiony ( poniedziałek, 31 marca 2014 06:44 )