Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Organizacje i przeprowadzenie wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Czchów dla Uczestników Projektu systemowego „Jesteśmy najlepsi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – MOPSiŚR w Czchowie część IV"

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W SIWZ pkt II „Opis przedmiotu zamówienia i terminy realizacji" po pkt 10 dodaje się punkt 11 i 12 w brzmieniu:

11. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie kursu w innych godzinach niż zostały wyznaczone ze względu na fakt, że uczestnicy w tym czasie korzystają także z innych form wsparcia w ramach aktywnej integracji.
12. Zamawiający wymaga aby wykonawca wystawił zaświadczenie potwierdzające pozytywne ukonczenie kursu zawodowego tj. Świadectwo egzaminu oraz Książeczki Spawacza które musza być zgodne z wytycznymi Instytusu Spawalnictwa oraz PN-EN 287-1 (dotyczy zad. 1.)

 

Załączniki:

  1. Wyjaśnienie treści SIWZ