Czchów: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - MOPSiŚR w Czchowie część IV
Numer ogłoszenia: 311990 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych , ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów, woj. małopolskie, tel. 14 663 65 65, faks 14 663 65 65.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.czchow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - MOPSiŚR w Czchowie część IV.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG dla 3 osób oraz kursu języka angielskiego dla 1 osoby, które spełniły wymogi określone we wniosku o dofinansowanie projektu PO KL na lata 2013 - 2014 zadanie 1. kurs Spawanie metodą TIG zadanie 2. kurs Języka angielskiego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o posiadaniu aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

II.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem nazwy kursu, terminu jego realizacji, liczby grup oraz instytucji na rzecz której realizowano kurs (Zleceniodawcy) wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie lub wykonywanie usługi (np. referencje) - Doświadczenie firmy Zamawiający uzna, że dla zadania 1 i 2 Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził (dla każdego zadania oddzielnie) przynajmniej jeden kurs w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i przedstawi dokumenty o należytym wykonaniu usługi (np. referencje). Zamawiający uznaje za objęty przedmiotem zamówienia kurs, którego zakres był co najmniej taki jak opisany przedmiotem zamówienia

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w przypadku wynajmu sali lub sprzętu od innego podmiotu - pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami potwierdzającymi ich kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie zawodowe wraz z informacjami o zakresie wykonywania przez nie czynności Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje kadrą niezbędną do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje (dla każdego zadania oddzielnie) minimum 1 osobą oraz minimum 1 osobą na zastępstwo, które w ciągu ostatniego roku przeprowadziły przynajmniej jeden kursu grupowy o tematyce objętej przedmiotem zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na: 1) zmianie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcy, 2) nagłej i znacznej rezygnacji uczestników szkolenia, 3) zmiany podstawowego personelu Wykonawcy (możliwe jest zastąpienie personelu Wykonawcy inną osobą o wymaganych kwalifikacjach nie wymienioną w załączniku do SIWZ, tylko w uzasadnionych przypadkach)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.czchow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Społecznych w Czchowie, ul. Szkolna 1, pok. Nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Społecznych w Czchowie, ul. Szkolna 1, pok. Nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: kurs Spawanie metodą TIG.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: Spawanie metodą TIG dla 3 osób. Realizacja kursu- wrzesień -listopad 2013 r. Ilość godzin szkolenia łącznie - 125 godzin (w tym teoria i praktyka) Zajęcia winny odbywać się w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00 - 16:00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: kurs: Języka angielskiego.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: Język angielski dla 1 osoby. Możliwość dołączenia uczestnika do innej zorganizowanej grupy. Realizacja kursu: wrzesień -grudzień 2013 r. Ilość godzin szkolenia łącznie - 40. Zajęcia winny odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Poprawiony ( sobota, 03 sierpnia 2013 21:43 )