naglowek

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
i Świadczeń Rodzinnych
ul. Szkolna-1, 32-860 Czchów

Nasz znak : MOPSiSR-271/3/2013

Czchów dnia 02.08.2013r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Unieważnienie w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego „Jesteśmy najlepsi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – MOPSiŚR w Czchowie część III - dla zadania: 3 i 5 – ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod. Numerem 287090 - 2013 w dniu 22.07.2013r.

Uzasadnienie:

  1. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił w części 5 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił w części 3 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną w poszczególnych zadaniach przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poprawiony ( sobota, 03 sierpnia 2013 21:25 )