Burmistrz Czchowa informuje, że zgodnie z pismem otrzymanym z Instytucji Wdrażającej projekt Gminy Czchów złożony w ramach konkursu w działaniu 8.3 POIG pn. „Lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czchów” przeszedł ocenę formalną i został skierowany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Czchów zostaną poinformowaniu o uzyskanym wsparciu.