Zarządzenie Nr I/4/2020

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czchowie

z dnia 24.07.2020 r.

w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/299/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 r., zarządzam się co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę
w 2020 r.:

  • 14 sierpnia 2020 r. za dzień 15 sierpnia 2020 r. (sobota),

  • 24 grudnia 2020 r. za dzień 26 grudnia 2020 r. (sobota).

§ 2.

W dniach 14 sierpnia 2020 r. oraz 24 grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czchowie będzie nieczynny dla interesantów.

§ 3.

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.