INFORMACJA
dotycząca świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, iż drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 od dnia 1 lipca.

Natomiast od dnia 1 sierpnia przyjmowane są wnioski w formie papierowej w siedzibie MOPS w Czchowie, ul. Szkolna 1 pok. nr 3.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii osobiste złożenie wniosku możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty pod nr telefonu 14 66 36 565 w. 22

Wizyta w Ośrodku odbywa się przy zastosowaniu reżimu sanitarnego (zakrycie ust i nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk)

Przyjmowane są tylko wnioski kompletne i uzupełnione – nie ma możliwości uzupełnienia wniosku na miejscu.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 wynosi 900,00 zł.

 

Od nowego okresu świadczeniowego został wprowadzony mechanizm "złotówka za złotówkę", co oznacza, iż w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Termin złożenia wniosku o FA

Termin wydania decyzji oraz wypłaty

do dnia 31 sierpnia

do dnia 31 października

od dnia 1 września do dnia 30 września

do dnia 30 listopada

od dnia 1 października do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada

do dnia 31 stycznia następnego roku

Termin złożenia wniosku o ŚR

Termin wydania decyzji oraz wypłaty

do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od dnia 1 września do 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do 31 grudnia

do dnia 1 lutego następnego roku

Podstawowymi dokumentami jakie należy dołączyć do wniosku są:

  • PIT-y za rok 2019 - PIT 8C, PIT 28, PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 39, PIT 40, PIT/ZG, PIT 11,

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2019 ;

  • nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2019;

  • w przypadku uzyskania dochodu w roku 2019 r. i 2020 r. z tytułu min. podjęcia zatrudnienia, zmiany zatrudnienia, założenia własnej działalności gospodarczej, zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, uzyskania emerytury lub renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego - umowy o pracę, decyzje przyznające emeryturę lub rentę, zaświadczenie o dochodzie netto za drugi miesiąc - jeśli zmiany te nie zostały wcześniej zgłoszone do MOPS;

  • wyrok Sądu dotyczący ustalenia wysokości zasądzonych alimentów oraz orzekający rozwód.

  • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji od właściwego komornika.

  • zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2019 r.

Do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanego świadczenia wychowawczego, świadczeń z programu „Dobry Start”, jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2019 r. („trzynasta emerytura”), świadczenia uzupełniającego dla niepełnosprawnych (500+ dla niepełnosprawnych).

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2019 r. zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS do końca września 2020 r.