ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZCHÓW

UWAGA - STALKING

Stalking co to właściwie takiego?

Stalking jest formą psychicznego ataku, w którym sprawca wielokrotnie dręczy swoją ofiarę w domu, w pracy bądź w innych miejscach przebywania ofiary. Prześladowca dezorganizuje i zarazem niszczy życie prywatne i zawodowe ofiary.

"Stalking" to termin niejednoznaczny i trudny do określenia. Według jednej z koncepcji został on zaczerpnięty z angielskiego języka myśliwskiego i oznacza potajemne zbliżanie się i osaczanie zwierzyny. We współczesnym świecie termin ten znalazł zastosowanie dla określenia skomplikowanych relacji międzyludzkich związanych ze sposobem zachowania ukierunkowanego na konkretną osobę, które może powodować realne poczucie zagrożenia u obiektu prześladowania.

Stalking jest ukierunkowany najczęściej na ofiary, które w przeszłości miały powiązania ze sprawca, albo są osobami powszechnie znanymi. Zachowanie stalkera charakteryzuje się zaczepianiem ofiary, namawianiem do kontaktów seksualnych, wspólnego spędzania wolnego czasu. Charakterystyczne z punktu widzenia stalkingu jest to, że każda odmowa jedynie sygnalizuje prześladowcy, iż powinien zintensyfikować swoje starania. Ma to związek z niemożnością zaakceptowania przez niego faktycznej lub domniemanej straty.

 

Stalker najczęściej czuje się emocjonalnie lub uczuciowo związany ze swoją ofiarą. Jest przekonany o słuszności swojego zachowania, które spostrzega jako pozytywne uczucia oraz troskę, a nie jako psychopatologię czy rodzaj przestępstwa. Kluczową kwestią prześladowania jest to, że sprawca szuka kontaktu z ofiarą wbrew jej woli, natomiast jego zachowania cechuje intensywność oraz długotrwałość. Motywacja stalkera do emocjonalnego prześladowania może wynikać z różnych przyczyn: ze strachu przed odrzuceniem, z zemsty, potrzeby bliskości czy poczucia niesprawiedliwości ze strony ofiary.

Wśród najczęstszych sposobów prześladowania przez stalkerów można wymienić: podążanie za ofiarą, uszkadzanie dóbr należących do ofiary, monitorowanie rozmów, używanie nowoczesnej technologi by wyśledzić ofiarę, śledzenie ofiary, grożenie ofierze i jej najbliższym, zdobywanie wszelkich informacji na temat ofiary, wysyłanie informacji, rozgłaszanie plotek na temat ofiary.

6 czerwca 2011 r. w polskim systemie prawnym pojawiło się nowe przestępstwo: tzw. stalking, definiowane jako uporczywe nękanie lub wzbudzanie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności innej osoby lub osoby jej najbliższej.

W rozdziale XXIII Kodeksu karnego w art. 190 a zapisano kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
Jeżeli następstwem czynu określonego powyżej jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ściganie stalkingu następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Katarzyna Sobczyk

Bibliografia:

Niebieska Linia-4/87/2013

ustawa Kodeks karny

Poprawiony ( czwartek, 15 lutego 2018 09:34 )